Vážení rodiče, 

vzhledem k velmi pozitivním zkušenostem s výukou anglického jazyka s rodilým mluvčím na naší škole si Vám dovolujeme nabídnout i na školní rok 2019/2020 pondělní kroužek Angličtina s rodilým mluvčím. Jedna vyučovací hodina navíc týdně je vedena rodilým mluvčím za přítomnosti a asistence českého vyučujícího.
Kroužek je zaměřen na upevňování, procvičování a opakování probírané látky během vyučování. Výuka je organizována naší školou ve spolupráci s JŠ Akcent. Kroužek bude probíhat v pondělí odpoledne v prostorách ZŠ Veronské náměstí.
V případě zájmu prosím vyplňte a odevzdejte níže uvedenou závaznou přihlášku třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Přihlášení je závazné a platba nevratná.
Cena za celý školní rok (říjen – květen) činí 2 300 Kč. Záloha ve výši 1 000 Kč je splatná do 22. června 2019, doplatek 1 300 Kč v říjnu 2019.

pdfpřihláška - kroužek AJ s rodilým mluvčím.pdf360.26 KB

  

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

pdfPomůcky do 1. třídy.pdf

 • Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne na naší škole 6. a 7. dubna 2020 vždy od 13 do 18 hodin.
 • s sebou vezměte: průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte
 • při zápisu každé dítě dostane kód, informace o přijetí bude zveřejněna pomocí těchto kódů na webových stránkách školy a na budově školy

Kritéria pro přijetí

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvující naši školu
 • děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Předpokládáme, že otevřeme 2 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské nám. 

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Průběh zápisu

 1. Na vrátnici školy se vás ujmou starší žáci, kteří provedou Vaše dítě zábavnými činnostmi.
 2. Zákonní zástupci vyplní formuláře (možnost stažení viz níže)
 3. S vyplněnými formuláři odcházíte do třídy k paní učitelce, které odevzdáte vyplněné formuláře. Paní učitelka se bude krátce věnovat Vašemu dítěti (básnička, obrázek...)
 4. Po skončení zápisu dostane Vaše dítě pamětní list a drobný dárek na památku

Zastupuje-li dítě u zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí tato osoba doložit své oprávnění dítě zastupovat. (viz níže v Dokumentech - Plná moc)

Možnost dodatečného zápisu

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit v termínu našeho zápisu, kontaktujte pí ředeitelku J. Urbánkovou. Dohodnete si termín dodatečného zápisu (musí proběhnout do 30. dubna 2020).

Vydání rozhodnutí

Informace o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněna na budově školy a na webových stránkách prostřednictvím kódů vydaných každému dítěti při zápisu.

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 školského zákona právo požádat v době stanoveného zápisu  o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být doplněna vyjádřením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny dokumenty je nutné dodat do konce dubna.

Vzhledem k delším objednacím lhůtám doporučujeme objednat se na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně co nejdříve.

Pokud nastupujete po odkladu školní docházky, musíte znovu projít zápisem.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. 9. 2020 nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Nemluví Vaše dítě česky? Doesn´t your child speak Czech?

Doporučujeme We recomend

 1. Přihlaste Vaše dítě již před nástupem do školy do bezplatného prázdninového kurzu češtiny, který zajišťuje Integrační centrum Praha www.icpraha.com Before your child starts attending the school, enrol him/her in the holiday course of Czech language. It´s free of charge and it´s organized by ,,Integrační Centrum Praha" www.icpraha.com
 2. Využijte pomoci organizací META www.meta-ops.cz a Centra integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org Use the help of Organizations META www.meta-ops.cz and Centrum Integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org
 3. Informace hledejte na www.inkluzivniskola.cz Look for other information on www.inkluzivniskola.cz

Nabízíme We offer

 1. Individuální přístup Individual approach
 2. Službu tlumočníka během zápisu do školy Help of an interpreter during enroling in the school
 3. Český jazyk pro cizince ve škole Czech language lessons for foreigners right at school

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfPlná moc.pdf