PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ

 

Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se řád dodržovat.

 1. Vstup do prostoru areálu kluziště je pro veřejnost bezplatný.
 1. Návštěvník je povinen respektovat rozpis hodin pro veřejné bruslení.

            Pondělí, středa, pátek                     14.00 – 18.00

            Sobota, neděle                                  9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00                        

 1. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
 • vstup na ledovou plochu bez bruslí
 • překračovat maximální kapacitu kluziště tj. 30 osob na ploše
 • sezení na mantinelech
 • přelézání mantinelů
 • pohybovat se v bruslích mimo kluziště a gumovou plochu
 • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru
 • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
 • kouření na ledové ploše a v celém areálu
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem
 • házení sněhových koulí
 • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
 • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
 • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost
 • pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách
 • vstupovat do areálu a na kluziště se psy
 1. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů správce kluziště a zaměstnanců školy.
 1. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva může narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu se zásadami slušného chování.
 1. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned nahlásit správci areálu.
 1. Správa kluziště a zaměstnanci školy si vyhrazují právo na vyloučení (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu.
 1. Škody a ztráty:
 • provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků
 • návštěvníci jsou povinni hradit škody, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob
 • předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě kluziště nebo na vrátnici ZŠ
 1. Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování.
 1. Činnost na kluzišti je neorganizovaná a všechny osoby se zde vždy pohybují na vlastní nebezpečí. Doporučujeme při bruslení používat helmu. Provozovatel kluziště nenese odpovědnost za případný úraz. Kapacita kluziště je 30 osob na ploše.
 1. Děti do 10 let mohou na kluziště vstupovat pouze v doprovodu rodičů nebo jiného odpovědného zástupce staršího 18 let.
 1. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je správce kluziště oprávněn zrušit provoz kluziště.

Důležitá telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání