Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Rozvoj vzdělanosti na ZŠ Veronské náměstí“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin na čtenářskou gramotnost, matematiku a inkluzi.
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Rozvoj vzdělanosti na ZŠ Veronské náměstí, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004743. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, matematiky, inkluze, a dále na provoz klubu zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

logo

Granty (grantový program v rámci akce Grantový program hl. m. Prahy, dříve ZMP)

V tomto školním roce 2017/2018 jsme opět podali tři žádosti o grant v rámci akce Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence (dříve Zdravé město Praha) ve spolupráci s organizací Život bez závislostí. Jeden grant je na pokračující dlouhodobou primární prevenci, druhý grant je pro vzdělávání pedagogů. Tento projekt je v délce 8 hodin. Třetí grant byl na adaptační výjezd. Dva granty nám byly uděleny. Jedná se o grant s názvem Dlouhodobá primární prevence (začali jsme již v roce 2012 a jedná se o dlouhodobý projekt s cílem eliminovat projevy rizikového chování na naší škole. Priority máme v projektu nastavené dle našeho Preventivního plánu školy, dříve Minimálního preventivního plánu tj. záškoláctví, agrese, vandalismus šikana). Grant jsme obdrželi ve výši 35 000 Kč. Druhý grant, který nám byl přidělen ve výši 16 000 Kč je vyčleněn na pedagogy, konkrétně je to program Vhodné a nevhodné formy komunikace a Pedagog versus žák. Grant na další adaptační výjezd nám nebyl udělen. Již několik let funguje na naší škole i vlastní fond prevence, kdy s laskavým svolením a přispěním rodičů si vytvořila škola fond, z něhož čerpá v případě akutních situací nebo v situacích, kdy rodiče nejsou schopni zvládnout finančně nějakou akci v rámci prevence. Letos to kupříkladu bylo opět dofinancování adaptačního výjezdu pro stávající šesté třídy šesté a dále zajištění lektora, který pracoval s problematickou třídou nad rámec grantu. Tj. lektoři přijeli na adaptační výjezd a zde absolvovali s dětmi program.